Bases de presentació de comunicacions

1. El Workshop Internacional Mitjans de comunicació i identitats plurals a l’Europa multicultural ofereix la possibilitat de presentar comunicacions sobre diverses línies temàtiques:

 •  Els continguts audiovisuals de les radiotelevisions públiques.
 • La construcció d’imaginaris, memòria col·lectiva i identitats culturals i nacionals a través del discurs mediàtic.
 • Nous formats audiovisuals i noves estratègies narratives.
 • Rigor, pluralisme i qualitat en els informatius dels mitjans de comunicació públics.
 • La radiotelevisió pública en l’entorn de les xarxes socials.
 • Pluralisme cultural i lingüístic en la radiotelevisió pública.
 • Polítiques de comunicació en entorns multilingües.

2. Els participants hauran d’omplir el següent formulari  i enviar-lo a l’adreça electrònica nexe@fundacionexe.org indicant en l’assumpte el text següent: COMUNICACIÓ WORKSHOP MITJANS AUDIOVISUALS. En aquest formulari s’haurà d’especificar el títol de la comunicació, un resum amb un màxim de 500 paraules i 5 paraules clau, juntament amb les dades persones (noms i cognoms, universitat o empresa, adreça, telèfon i correu electrònic) abans del 30 de juny 10 de juliol de 2017

3. S’acceptarà una única proposta per autor, o un màxim de dues en el cas que es tracte d’una coautoria.

4. Entre les propostes rebudes, el comité científic de la jornada seleccionarà les més adients d’acord amb l’adequació als temes centrals, així com la qualitat i interés. Als autors de les comunicacions seleccionades se’ls informarà que han sigut acceptats abans del 10 de juliol 20 de juliol de 2017

5. Aquells que presenten les comunicacions seleccionades hauran d’inscriure’s electrònicament i efectuar el pagament corresponent abans del 17 de setembre de 2017. Les indicacions per a fer el pagament es comunicaran una vegada s’haja fet la selecció de les comunicacions.

6. Les persones seleccionades per a presentar comunicacions hauran d’abonar 50 euros (25 euros si són estudiants universitaris). En el cas de coautories, cada coautor haurà d’inscriure’s individualment i fer el pagament corresponent.

7.  Les comunicacions seleccionades hauran d’enviar-se completes, en el format i extensió corresponent que podeu consultar a continuació, abans del 17 de setembre de 2017 a l’adreça electrònica nexe@fundacionexe.org, indicant en l’assumpte el text següent: COMUNICACIÓ WORKSHOP MITJANS AUDIOVISUALS.

8. Les comunicacions seleccionades hauran de ser presentades per l’autor (o per algun dels autors en el cas de coautories). La presentació es durà a terme durant la jornada, en dues sessions que tindran lloc els dies 21 i 22 de setembre de 2017. L’ordre de les intervencions s’establirà una vegada feta la selecció definitiva.

9. Les comunicacions de major interés entre les seleccionades i presentades durant la jornada formaran part d’una futura publicació d’interés acadèmic. Als seus autors, se’ls comunicarà l’acceptació abans del 29 de setembre de 2017.

10. Per a formar part de la publicació, els autors hauran d’enviar el text definitiu abans del 31 d’octubre de 2017. Les normes d’edició s’expliquen a continuació. Aquells textos que no complisquen les normes d’edició seran tornats als seus autors.

11. S’acceptaran comunicacions en català, castellà i anglés.

12. Les comunicacions hauran de ser inèdites i tindran una extensió mínima de 6.000 paraules i una màxima de 8.000. Es presentaran en format word (Times New Roman 12, interlineat 1.5, marge justificat) i s’enviaran a l’adreça electrònica nexe@fundacionexe.org indicant en l’assumpte el text següent: PUBLICACIÓ WORKSHOP COMUNICACIÓ MEDIÀTICA

13. Les notes es reduiran al màxim i sempre que es puga s’incorporarà la informació en el cos del text. Si són estrictament necessàries, les notes aniran a peu de pàgina amb el següent format: Times New Roman 10, interlineat senzill, marge justificat.

14. Format de les cites: les cites textuals aniran entre cometes dins del text. Quan la cita tinga una extensió igual o superior a les 4 línies, es traurà fora del text en un sagnat.

15. Les referències bibliogràfiques es realitzaran dins del text sempre i se citaran segons el format següent: (autor, any, pàgines). Per exemple: (Martínez, 1997: 24-27). Al final del text es llistarà la bibliografia citada d’acord amb el format següent:

 • Llibres: TURKLE, Sherry (1997). Life on the screen. Identity in the age of the Internet, New York: Touchstone.
 • Capítols de llibre: STRATTON, John (1997). “Cyberspace and the Globalization of Culture”, en David PORTER (ed.). Internet Culture, New York & London: Routledge, pp. 253-275.
 • Articles de revista: STARRS, Paul F. (1997). “The sacred, the regional and the digital”, The Geographical Review, 87 (2), pp. 193-218.
 • Articles sw premsa: TOURAINE, Alain. (2005, 12 de juny). “La impotencia de la socialdemocracia europea”, El País, pp. 16-17.
 • Internet: Les cites enmig del text es realitzaran de la mateixa manera que qualsevol altra font bibliogràfica. La referència llistada serà MARCOS-MARÍN, F. (2005). “Tecnología digital y cambio en el mundo islámico”, Telos, 63. [Disponible en: http://www.campusred.net/telos/editorial.asp, accés el 12-06-2005].

16. Si es fa referència a dues o més obres del mateix autor i any:

 • (Vázquez, 1990a): primera obra citada.
 • (Vázquez, 1990b): segona obra citada.

17. El títol de la comunicació anirà en majúscula i negreta. Amb una separació s’afegirà la informació relativa a l’autor o autors, el centre de pertinença professional i el correu electrònic. Els diferents apartats del text es marcaran en minúscula i negreta.

18.  Si els textos compten amb algun tipus de finançament o formen part d’algun projecte d’investigació, aquesta informació s’afegirà en format de nota a peu de pàgina des del mateix títol, indicat amb un *.