Resultat de l'estudi

Font:

DGPLGM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica