TipusAnyNomDOGVPDFHTMLText consolidat
Decret2019DECRET 13/2019, de 8 de febrer, del Consell, de creació de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians. [2019/1435]DOGV núm. 8486 , de 14.02.2019http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/14/pdf/2019_1435.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=001466/2019&
Decret2018DECRET 73/2018, de 8 de juny, del Consell, de creació del Consell Social de les Llengües. [2018/5798]DOGV núm. 8316 , de 13.06.2018http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/13/pdf/2018_5798.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=005837/2018&http://www.dogv.gva.es/va/disposicio-consolidada?signatura=005837/2018&idioma=va&L=0&url_lista=
Llei2018LLEI 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià. [2018/1773]DOGV núm. 8240 , de 22.02.2018http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/22/pdf/2018_1773.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=001885/2018&
Decret2017DECRET 187/2017, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regula el funcionament de l'Oficina de Drets Lingüístics [2017/11479]DOGV núm. 8192 , de 18.12.2017http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/18/pdf/2017_11479.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=011177/2017&
Correcció2017CORRECCIÓ d'errades de la Resolució d'11 d'agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2017/7665]DOGV núm. 8119 , de 04.09.2017http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/04/pdf/2017_7665.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=007823/2017&
Resolució2017Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. RESOLUCIÓ d'11 d'agost de 2017, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'estableixen els criteris per a acreditar i expedir el certificat de nivell A1 de coneixements de valencià per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2017/7495]DOGV núm. 8118 , de 01.09.2017http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/01/pdf/2017_7495.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=007777/2017&
Decret2017DECRET 69/2017, de 2 de juny, del Consell, de regulació dels criteris i procediment per al canvi de denominació dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana. [2017/5604]DOGV núm. 8068 , de 22.06.2017http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/22/pdf/2017_5604.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=005556/2017&
Decret2017DECRET 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l'Administració de la Generalitat. [2017/4338]DOGV núm. 8046 , de 23.05.2017http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/23/pdf/2017_4338.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=004395/2017&
Ordre2017ORDRE 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats. [2017/1799]DOGV núm. 7993 , de 06.03.2017http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/06/pdf/2017_1799.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=002051/2017&
Decret2016DECRET 189/2016, de 16 de desembre, del Consell, pel qual es declaren bé d'interés cultural immaterial les Normes de Castelló. [2016/10389]DOGV núm. 7943 , de 23.12.2016http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/23/pdf/2016_10389.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=009692/2016&
Decret2016DECRET 128/2016, de 7 d'octubre, del Consell, pel qual es regula la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. [2016/7948]DOGV núm. 7895 , de 13.10.2016http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/13/pdf/2016_7948.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=007642/2016&
Resolució2007RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 2007, de la secretària autonòmica d'Educació, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i el funcionament dels cursos de valencià en els centres públics de Formació de les Persones Adultes. [2007/11989]DOGV núm. 5614 , de 05.10.2007http://www.dogv.gva.es/datos/2007/10/05/pdf/2007_11989.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=012594/2007&
Correcció2005CORRECCIÓ d'errades de la Resolució 2/2005, de 29 de març, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), adoptat en la reunió plenària de 9 de febrer de 2005, pel qual s'aprova el Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià. [2005/4906]DOGV núm. 5000 , de 06.05.2005http://www.dogv.gva.es/datos/2005/05/06/pdf/2005_4906.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=2350/2005&
Resolució2005RESOLUCIÓ 2/2005, de 29 de març, de la Presidència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l'Acord de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), adoptat en la reunió plenària de 9 de febrer de 2005, pel qual s'aprova el Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià. [2005/3416]DOGV núm. 4983 , de 12.04.2005http://www.dogv.gva.es/datos/2005/04/12/pdf/2005_3416.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=1853/2005&
Decret2002DECRET 158/2002, de 17 de setembre, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). [2002/9996]DOGV núm. 4339 , de 19.09.2002http://www.dogv.gva.es/datos/2002/09/19/pdf/2002_9996.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=4030/2002&
Resolució2002RESOLUCIÓ 12/2002, de 31 de maig, de la Presidència de la AVL, per la qual es publica l'acord de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, adoptat en la reunió plenària de 20 de maig del 2002, en què es refon i es complementa l'acord de 25 de març del 2002 pel qual s'aprova el referent normatiu del valencià, i s'emet dictamen sobre la consulta formulada pel conseller de Cultura i Educació per a l'aplicació de la Resolució 10/2002, de 4 d'abril, de la Presidència de la AVL. [2002/A6019]DOGV núm. 4277 , de 24.06.2002http://www.dogv.gva.es/datos/2002/06/24/pdf/2002_6019.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=2729/2002&
Acord2002ACORD de 23 d'abril de 2002, del Govern Valencià, respecte a l'acord adoptat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. [2002/4340]DOGV núm. 4237 , de 26.04.2002http://www.dogv.gva.es/datos/2002/04/26/pdf/2002_4340.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=1865/2002&
Resolució2002RESOLUCIÓ 10/2002, de 4 d'abril de 2002, de la Presidència de l'AVL, per la qual es publica l'acord de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua adoptat en la reunió plenària del 25 de març de 2002, pel qual s'aprova el referent normatiu oficial del valencià. [2002/X3440]DOGV núm. 4229 , de 16.04.2002http://www.dogv.gva.es/datos/2002/04/16/pdf/2002_3440.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=1593/2002&
Ordre1999ORDRE de 24 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'establixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s'homologuen i es revaliden d'altres títols i certificats. [1999/M6377]DOGV núm. 3544 , de 22.07.1999http://www.dogv.gva.es/datos/1999/07/22/pdf/1999_6377.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=2386/1999&
Llei1998LLEI 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. [1998/7973]DOGV núm. 3334 , de 21.09.1998http://www.dogv.gva.es/datos/1998/09/21/pdf/1998_902084.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=2084/1998&http://www.dogv.gva.es/va/disposicio-consolidada?signatura=2084/1998&idioma=va&L=0&url_lista=
Ordre1995ORDRE de 22 de desembre de 1995, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es deroguen alguns apartats de l'article 4rt de l'Ordre de 16 d'agost de 1994, sobre honologació i revalidació dels Certificats Oficials Administratius de Coneixements de Valencià.DOGV núm. 2651 , de 22.12.1995http://www.dogv.gva.es/datos/1995/12/22/pdf/1995_903177.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=3177/1995&
Correcció1994CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'estableixen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià que expedirà la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià i s'homologuen i es revaliden d'altres títols i certificats.DOGV núm. 2423 , de 09.01.1995http://www.dogv.gva.es/datos/1995/01/09/pdf/1995_900051.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=0051/1995&
Ordre1993ORDRE d'1 de desembre de 1993, de la Conselleria d'Educació i Ciència, sobre l'ús de les llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de les vies de comunicació i en la retolació dels serveis públics en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.DOGV núm. 2227 , de 15.03.1994http://www.dogv.gva.es/datos/1994/03/15/pdf/1994_900594.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=0594/1994&
Correcció1990CORRECCIÓ d'errades a l'Ordre de 23 de novembre de 1990, del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, sobre l'aplicació de la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià (DOGV núm. 1496, de 4 de març de 1991).DOGV núm. 1583 , de 10.07.1991http://www.dogv.gva.es/datos/1991/07/10/pdf/1991_902083.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=2083/1991&
Ordre1990ORDRE de 23 de novembre de 1990, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, sobre l'aplicació de la Llei 4/1983, d'Us i Ensenyament del Valencià.DOGV núm. 1496 , de 04.03.1991http://www.dogv.gva.es/datos/1991/03/04/pdf/1991_900631.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=0631/1991&
Correcció1989CORRECCIÓ d'errades del Decret 47/1989, de 4 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen les funcions, composició i organització de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.DOGV núm. 1061 , de 10.05.1989http://www.dogv.gva.es/datos/1989/05/10/pdf/1989_900985.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=0985/1989&
Decret1988DECRET 178/1988, de 15 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'estableix la composició i funcions de la Comissió Interdepartamental per a l'aplicació de l'ús del valencià, d'acord a la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià.DOGV núm. 954 , de 30.11.1988http://www.dogv.gva.es/datos/1988/11/30/pdf/1988_901943.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=1943/1988&
Ordre1988ORDRE de 2 de març de 1988, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es modifica el punt 1 de l'article cinqué de l'Ordre d'1 de setembre de 1984, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, sobre la constitució de la "Comissió Tècnica per a l'Ensenyament del Valencià".DOGV núm. 818 , de 05.05.1988http://www.dogv.gva.es/datos/1988/05/05/pdf/1988_900644.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=0644/1988&
Ordre1987ORDRE de 17 d'agost de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol de 1984, sobre aplicació de la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià, pel que fa al valencià com a llengua d'ensenyament.DOGV núm. 651 , de 01.09.1987http://www.dogv.gva.es/datos/1987/09/01/pdf/1987_901483.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=1483/1987&
Ordre1986ORDRE de 6 de juny de 1986, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, que desplega el Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre l'aplicació de la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià.DOGV núm. 393 , de 18.06.1986http://www.dogv.gva.es/datos/1986/06/18/pdf/1986_900919.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=0919/1986&
Correcció1984CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre d'1 de setembre de 1984, per la qual es desenvolupa el Decret 79/1984, de 30,7,84, sobre aplicació de la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del valencià, a l'àmbit de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana.DOGV núm. 253 , de 20.05.1985http://www.dogv.gva.es/datos/1985/05/20/pdf/1985_900565.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=0565/1985&
Ordre1984ORDRE de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, de 7 de novembre de 1984, per la qual es modifiquen determinats preceptes de l'Ordre d'1 de setembre de 1984, per la qual es desplega el Decret 79/1984 sobre aplicació de la Llei 4/1984 d'Ús i Ensenyament del Valencià, en l'àmbit de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana.DOGV núm. 205 , de 22.11.1984http://www.dogv.gva.es/datos/1984/11/22/pdf/1984_900935.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=0935/1984&
Decret1984DECRET 107/1984, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es modifica parcialment el contingut de l'article 1, apartat 3 del Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre aplicació de la llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià, en l'àmbit de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana.DOGV núm. 199 , de 29.10.1984http://www.dogv.gva.es/datos/1984/10/29/pdf/1984_900861.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=0861/1984&
Ordre1984ORDRE d'1 de setembre de 1984, per la qual es desplega el Decret 79/1984, de 30-7-84, sobre aplicació de la Llei 4/1983 d'Ús i Ensenyament del valencià en l'àmbit de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana.DOGV núm. 191 , de 25.09.1984http://www.dogv.gva.es/datos/1984/09/25/pdf/1984_900752.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=0752/1984&
Correcció1983CORRECCIÓ d'errades a la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià.DOGV núm. 164 , de 25.05.1984http://www.dogv.gva.es/datos/1984/05/25/pdf/1984_900304.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=0304/1984&
Correcció1983CORRECCIÓ d'errades a la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Us i Ensenyament del Valencià, publicada al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 133, d'1 de desembre de 1983.DOGV núm. 137 , de 29.12.1983http://www.dogv.gva.es/datos/1983/12/29/pdf/1983_900483.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=0483/1983&
Llei1983LLEI 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià.DOGV núm. 133 , de 01.12.1983http://www.dogv.gva.es/datos/1983/12/01/pdf/1983_900428.pdfhttp://www.dogv.gva.es/va/disposicio?sig=0428/1983&http://www.dogv.gva.es/va/disposicio-consolidada?signatura=0428/1983&idioma=va&L=0&url_lista=