Resultat de l'estudi

Comentari:

Les dades mostren una estreta relació entre la capacitat oral passiva del valencià i les categories professionals. Observem que a major grup professional hi ha un major grau de coneixement, en la categoria A1 un 65,5% indica que ho fa “perfectament” mentre que en APF el 45,2% ho fa “perfectament”

Taula de dades

Gràfica