Resultat de l'estudi

Comentari:

Les dades indiquen la capacitat oral activa per categories professionals. Existeix una relació directa de major grup professional, més capacitat oral activa, ja que en el grup A1 es veu com el 31,7% indica que ho fa “perfectament” i la resta de categories professionals té un percentatge menor respecte a l’indicador “perfectament”. De manera general, hi ha un menor control de la capacitat oral activa, ja que els valors “un poc” són majors que “bastant bé” o “perfectament”

Taula de dades

Gràfica