Resultat de l'estudi

Comentari:

Les dades indiquen la capacitat oral passiva del valencià per relació jurídica.  Es pot veure com existeix una relació directa entre la posició jurídica i el nivell de coneixement, el 61,1% del funcionariat de carrera indica que té un coneixement perfecte, mentre que els interiors tenen un 56,3%. Destaca el personal eventual que se situen al complet entre els valors “perfectament” (50%) i “bastant bé” (50%).

Taula de dades

Gràfica