Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià amb els desconeguts al carrer a la regió de les comarques centrals és molt variable, però ha experimentat una davallada a favor de la variació bilingüe amb el castellà.

Font:

DGPLM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica