Resultat de l'estudi

Comentari:

L’ús del valencià al treball en les relacions internes a la zona valencianoparlant és minoritari. Hi impera l’ús del castellà, però l’exclusivitat del mateix va en descens a favor de tendències bilingües.

Font:

DGPLGM 2005, 2010, 2015 i elaboració pròpia.

Taula de dades

Gràfica