Convocatòria de comunicacions

Tenim el plaer d’anunciar el segon Workshop d’Economia Valenciana dedicat a l’estudi de la realitat i les oportunitats de l’economia valenciana. Aquest workshop pretén aportar un enfocament territorial a l’estudi dels problemes econòmics i empresarials contemporanis, és a dir, el seu objectiu és arrelar els debats econòmics globals als agents que operen en el nostre territori. En conseqüència, aquest workshop és un excel·lent fòrum per a investigadors i professionals que busquen intercanviar idees, experiències, opinions i resultats d’investigació relatius a qualsevol aspecte de l’economia i l’empresa valenciana.

 Temes d’interés

El comité científic encoratja a presentar comunicacions que posen en valor troballes empíriques d’interés per als professionals de l’economia i l’empresa valencianes. Els temes d’interés inclouen, però no es limiten a, les següents temàtiques:

 • Pimes i empresa familiar.
 • Finançament autonòmic i local.
 • Tributació autonòmica i local.
 • Mobilitat, transport i infraestructures
 • Ordenació del territori, urbanisme i vivenda.
 • Logística i Gestió de la cadena de subministrament.
 • Industrialització.
 • Sectors productius valencians i districtes industrials.
 • Nova economia.
 • Tecnologies de la informació i la comunicació.
 • I+D+i i Gestió de la innovació.
 • Emprendiment i start-ups.
 • Entorn empresarial i estratègia competitiva
 • Aliances estratègiques
 • Estratègies i polítiques de recursos humans
 • Internacionalització de l’empresa.
 • Anàlisi de Mercats i Consumidors
 • Màrqueting operatiu.
 • Ètica empresarial, Responsabilitat Social Corporativa i Govern de l’empresa.
 • Mercat financer valencià, entitats financeres i finançament per a Pimes.
 • Economia Social y cooperativa.
 • Desenvolupament, creixement econòmic i competitivitat de l’economia valenciana.
 • Capital humà.
 • Economia del Turisme.
 • Economia de la Cultura i indústries creatives.
 • Economia regional, polítiques urbanes i governança.
 • Economia dels recursos naturals, l’ energia i el medi ambient
 • Economia de la salut, l’educació i el benestar.
 • Economia pública.
 • Economia laboral i demogràfica.
 • Història econòmica valenciana.
 • Població i moviments migratoris.

Dates importants

 • Data límit d’enviament de comunicacions:  25 de setembre de 2017
 • Notificació d’acceptació als autors: 30 de setembre de 2017
 • Inscripció bonificada al workshop:  5 d’octubre de 2017
 • Dates del workshop: 20-21 d’octubre de 2017

Publicacions

Tots els treballs acceptats apareixeran a les actes del workshop amb ISBN. Així mateix, es buscarà la publicació dels millors treballs . Totes les comunicacions seran incloses en el llibre d’actes del workshop que serà publicat per una editorial de referència.

Instruccions per als autors

Els autors estan convidats a presentar treballs originals i inèdits. Tots els treballs seran revisats pel comité científic en funció de la seua originalitat, importància, solidesa metodològica i claredat expositiva.

 1. Els treballs presentats han d’estar escrits en valencià, castellà o anglès, i han d’estar en format pdf.
 2. Cada comunicació haurà de tindre entre 12 i 25 pàgines (mida A4), que incorporen tots els textos, referències, figures i taules.
 3. Les comunicacions hauran de redactar-se d’acord amb les pautes de publicació d’aquesta plantilla.
 4.  Aquestes directrius són estrictes, ja que les comunicacions que no s’hi adherisquen seran rebutjades sense consideració dels seus mèrits.
 5. L’enviament d’una comunicació implica la disposició d’almenys un dels seus autor per a inscriure’s, assistir a la conferència i presentar el paper.
 6. Cal enviar les comunicaciones d’acord a aquests instruccions a través de la següent plataforma https://easychair.org/conferences/?conf=econval17  abans del 25 de setembre de 2017 (inclòs). La plataforma us demanarà que creeu un usuari a partir del qual podreu gestionar els vostres enviaments.

Condicions de participació

 1. Tots els treballs seran sotmesos a una doble avaluació anònima.
 2. Els autors rebran per correu electrònic la informació relativa a l’avaluació del seu treball, així com la decisió del comité científic respecte a l’acceptació o no del mateix per a la seua presentació al workshop.
 3. Els treballs acceptats com a “comunicació oral” seran presentats per un dels seus autors i seran objecte d’un comentari crític per part d’un relator, per tal de fomentar el debat, la millora i la construcció científica de qualitat.
 4. El nombre màxim de treballs que seran admesos per un mateix autor serà de tres.
 5. Com és habitual, l’acceptació d’un treball implica la inscripció i presència al congrés, d’almenys un dels autors, per a la presentació del treball. Quan el nombre de coautors excedisca de tres, la inscripció serà obligatòria per al 50% dels signants.