Crida a comunicacions

TEMES D’INTERÈS

El comité científic anima a presentar comunicacions que posen en valor estudis empírics de rellevància per als professionals de l’economia i l’empresa valenciana.

Els temes d’interès inclouen les següents àrees de coneixement:
• Pimes i empresa familiar.
• Finançament autonòmic i local.
• Tributació autonòmica i local.
• Mobilitat, transport i infraestructures
• Ordenació del territori, urbanisme i habitatge.
• Logística i gestió de la cadena de subministrament.
• Industrialització.
• Sectors productius valencians i districtes industrials.
• Nova economia.
• Tecnologies de la informació i la comunicació.
• R+D+i i gestió de la innovació.
• Emprenedoria i start-ups.
• Entorn empresarial i estratègia competitiva
• Aliances estratègiques
• Estratègies i polítiques de recursos humans
• Internacionalització de l’empresa.
• Anàlisi de mercats i consumidors
• Màrqueting operatiu.
• Ètica empresarial, responsabilitat social corporativa i govern de l’empresa.
• Mercat financer valencià, entitats financeres i finançament per a Pimes.
• Economia social y cooperativa.
• Desenvolupament, creixement econòmic i competitivitat de l’economia
valenciana.
• Capital humà.
• Economia del turisme.
• Economia de la cultura i indústries creatives.
• Economia regional, polítiques urbanes i governança.
• Economia dels recursos naturals, l’ energia i el medi ambient
• Economia de la salut, l’educació i el benestar.
• Economia pública.
• Economia laboral i demogràfica.
• Història econòmica valenciana.
• Població i moviments migratoris.

Et convidem a compartir aquesta informació amb els teus contactes que consideres potencialment interessats en algún dels temes proposats.

DATES D’INTERÈS

  • Data límit d’enviament de comunicacions: fins al 23 de juliol
  • Data del workshop: 24 de setembre

PUBLICACIONS

Tots els treballs acceptats apareixeran a les actes del Workshop amb ISBN. Així mateix, es buscarà la publicació dels millors treballs en una edició especial d’una revista indexada a la prestigiosa base de dades bibliogràfica Scopus. Totes les comunicacions seran incloses en el llibre d’actes del Workshop que serà publicat per una editorial de referència.

PREMIS

El comité científic seleccionarà els guanyadors a la millor comunicació i al millor treball d’un estudiant de doctorat. Per ser elegible per al premi al millor treball dels estudiants, el primer autor dels autors del treball ha de ser un estudiant a temps complet en el moment de la presentació.

INSTRUCCIONS PER ALS AUTORS

Els autors estan convidats a presentar treballs originals i inèdits. Tots els treballs seran revisats pel comité científic tenint en compte la seua originalitat, rellevància, solidesa metodològica i claredat expositiva.

Els treballs que es presenten han d’estar escrits en valencià, castellà o anglès, i
hauran d’haver-se digitalitzat en format Word, seguint aquesta plantilla. Cada comunicació haurà de tindre entre 1.500 i 3.000 paraules (mida A4), incloent-hi el text, les referències bibliogràfiques, les figures i les taules. Aquestes directrius són d’estricte compliment, i totes aquelles comunicacions que no les satisfacen seran rebutjades sense consideració dels seus mèrits.

Per qualsevol problema amb el procés, consulteu-nos per correu electrònic.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Tots els treballs seran sotmesos a un procés d’avaluació anònima. Els autors rebran per correu electrònic la informació relativa a l’avaluació del seu treball, així com la decisió del comité científic respecte a l’acceptació o no per a la seua presentació en el marc de les sessions paral·leles del Workshop.

L’acceptació d’una comunicació suposa que almenys un dels autors ha
d’inscriure’s al Workshop i presentar el treball. Els treballs finalment acceptats
seran objecte d’un comentari crític per part d’un relator, per tal de fomentar el
debat.

El nombre màxim de treballs que seran admesos per un mateix autor serà de tres.