Comunicacions

Per a la presentació de comunicacions cal enviar una proposta resumida vinculada amb algun dels eixos temàtics. La proposta de comunicació ha de contindre els següents apartats:

  • Títol
  • Nom de les persones autores 
  • Institució o organització i procedència
  • Resum (250 paraules com a màxim) 
  • Paraules clau (4-5 com a màxim)

L’ 1 d’agost es comunicarà quines són les comunicacions acceptades i abans del 5 de setembre s’haurà d’enviar la comunicació completa (2.500 paraules). Aquesta és condició i la seua presentació oral en el congrés seran indispensables per a la seua certificació. El Comité Científic podrà proposar una publicació de les comunicacions de major qualitat seleccionades.

S’establirà un grup temàtic per cadascun dels eixos del congrés i cadascun comptarà amb una persona de l’organització com a moderadora. Les comunicacions es presentaran en el grup corresponent a la seua temàtica. En cada grup hi haurà una primera ronda d’intervencions amb una durada de 10 minuts cadascuna en la qual les persones autores exposaran la seua comunicació de manera oral (poden fer servir presentacions gràfiques). L’objectiu és posar en comú un debat més acotat en la temàtica del congrés i poder dialogar.