Comunicacions

Per a la presentació de comunicacions cal enviar una proposta resumida vinculada amb algun dels eixos temàtics. La proposta de comunicació ha de contindre els següents apartats:

  • Títol
  • Nom de les persones autores 
  • Institució o organització i procedència
  • Resum (250 paraules com a màxim) 
  • Paraules clau (4-5 com a màxim)

El termini d’enviament de comunicacions s’ha ampliat fins el dia 13 de setembre.  La presentació de les comunicacions es podrà fer presencialment al congrés, a través de vídeo-conferència o amb un vídeo gravat. El Comité Científic podrà proposar una publicació de les comunicacions de major qualitat seleccionades.

S’establirà un grup temàtic per cadascun dels eixos del congrés i cadascun comptarà amb una persona de l’organització com a moderadora. Les comunicacions es presentaran en el grup corresponent a la seua temàtica. En cada grup hi haurà una primera ronda d’intervencions amb una durada de 10 minuts cadascuna en la qual les persones autores exposaran la seua comunicació de manera oral (poden fer servir presentacions gràfiques). L’objectiu és posar en comú un debat més acotat en la temàtica del congrés i poder dialogar.

EIXOS temàtics on s’emmarcaran les comunicacions:

EIX 1: La interseccionalitat en la igualtat.

EIX 2: L’aplicació de la perspectiva interseccional en les polítiques públiques.

EIX 3: Estudis sociojurídics amb perspectiva interseccional.