Igualtat de drets, igualtat de llengües. La Càtedra de Drets Lingüístics

9/9/2019

Lab d'Identitat i Cultura

Llengua

Política lingüística

La Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València és el resultat del conveni de col•laboració de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i la Universitat de València.

El conveni, signat el 10 de juny de 2019, estableix un marc de col•laboració amb la finalitat d’impulsar activitats formatives, culturals, d’investigació, d’extensió universitària i de divulgació científica, que estiguen orientades al coneixement i la difusió dels drets lingüístics i del valor del multilingüisme. Pel que fa a les seues finalitats. Val a dir que, tot i que la Càtedra prestarà una atenció preferent als estudis jurídics i politològics, tractarà d’integrar-hi també totes les aportacions en matèria de drets lingüístics i multilingüisme de qualsevol disciplina científica.

Per tal d’aconseguir aquests objectius genèrics, la Càtedra té la voluntat d’impulsar vies de col•laboració amb institucions, universitats i entitats de la societat civil de l’àmbit espanyol, europeu i internacional que, amb caràcter multidisciplinari, treballen a favor dels drets lingüístics i el multilingüisme, tenint en compte de manera especial les realitats de les minories lingüístiques i culturals.

La raó última per a la creació de la Càtedra de Drets Lingüístics és que, malgrat que han passat més de quatre dècades de democràcia i 37 anys en què el valencià i el castellà estan reconegudes com a llengües igualment oficials de la Comunitat Valenciana, el valencià continua ben lluny d’una situació de mínima igualtat legal, social i institucional respecte al castellà. Les causes d’aquesta realitat en són moltes. I, entre d’altres, cal considerar que hi ha molt pocs estudis jurídics, de filosofia del dret, de ciència política i d’anàlisi de les polítiques públiques sobre el fet lingüístic i sobre les realitats plurilingües en el nostre país que es fonamenten en el respecte pels principis liberal democràtics multiculturalistes i en la necessitat de garantir els drets lingüístics de totes les persones, independentment de quina siga la seua llengua pròpia.

Per contra, el discurs jurídic hegemònic a la Comunitat Valenciana està dominat per posicions defensores, de fet, de la desigualtat lingüística i la marginació del valencià. Sovint reproduint, explícitament o implícitament, el discurs més regressiu i ignorant fins i tot de la jurisprudència constitucional.

Cal superar aquestes visions estretes i autoritàries del marc jurídic i constitucional vigent. I per això són necessàries estructures científiques i acadèmiques que promoguen altres mirades, que òbriguen debats sobre el fet lingüístic basats en els drets de tots els ciutadans individualment i col•lectivament considerats. És necessari un paradigma jurídic normal, liberal democràtic, avançat, progressiu i favorable a la igualtat lingüística, a l’ús normal del valencià i a la garantia real i efectiva dels drets lingüístics. Només amb un debat sòlid i ben fonamentat serà possible superar democràticament les concepcions uniformistes i autoritàries. En aquest sentit, una Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València, que tinga en compte el valor de les polítiques públiques i els canvis sociolingüístics com a elements centrals per a materialitzar de manera efectiva els drets lingüístics formalment reconeguts, considerem que pot ser un instrument essencial a mitjà i llarg termini per a avançar en un millor coneixement acadèmic dels drets lingüístics i de les polítiques públiques per a posar fi a la subordinació estructural del valencià i de les persones valencianoparlants i avançar també cap a una igualtat lingüística real i efectiva a la Comunitat Valenciana. La Càtedra és una excel•lent oportunitat per contribuir, des del rigor científic, a situar la Universitat de València en els debats europeus favorables a la igualtat lingüística.

Vicenta Tasa Fuster
Professora de Dret Constitucional de la UV
Codirectora de la Càtedra de Drets Lingüístics

Vull subscriure'm i rebre les novetats de la Fundació Nexe en el meu correu