Comunicacions

Per a la presentació de comunicacions cal enviar una proposta resumida vinculada amb algun dels eixos temàtics. La proposta de comunicació ha de contindre els següents apartats:

  • Títol
  • Nom de les persones autores 
  • Institució o organització i procedència
  • Resum (250 paraules com a màxim) 
  • Paraules clau (4-5 com a màxim)

El termini per rebre el resum de les comunicacions s’ha ampliat fins el 15 de juliol.

El 30 de juliol es comunicarà quines són les comunicacions acceptades i abans   del 16 d’octubre s’haurà d’enviar la comunicació completa (2.500 paraules). Aquesta és condició i la seua presentació oral en el congrés seran indispensables per a la seua certificació. El Comité Científic podrà proposar una publicació de les comunicacions de major qualitat seleccionades.

S’establirà un grup temàtic per cadascun dels eixos del congrés i cadascun comptarà amb una persona de l’organització com a moderadora. Les comunicacions es presentaran en el grup corresponent a la seua temàtica. En cada grup hi haurà una primera ronda d’intervencions amb una durada de 10 minuts cadascuna en la qual les persones autores exposaran la seua comunicació de manera oral (poden fer servir presentacions gràfiques).

Després hi haurà una segona ronda per al debat, en la qual prèviament s’haurà enviat una preguna proposada per l’organització per al debat entre les autores de les comunicacions. Aquesta pregunta serà enviada per l’organització a les autores el 16 d’octubre de 2019 perquè puguen preparar-la amb antelació. L’objectiu és posar en comú un debat més acotat en la temàtica del congrés i poder dialogar.

COORDINACIÓ DE COMUNICACIONS

Àmbit públic: Alicia Villar

Àmbit priva-íntim: Vicenta Tasa