Hub-pòsters

Els pòsters són una manera de presentar visualment i gràficament una proposta i en aquest congrés es presentaran mitjançant la seua projecció, no la presentació en paper com és més tradicional. En aquest sentit, les persones que vulguen presentar un hub-pòster han d’enviar el seu pòster en PDF. No han d’imprimir-lo, sinó que serà un pòster projectat i acompanyat d’una presentació de 5 minuts. 

La proposta de hub-pòster ha de contindre en una única pàgina i de manera gràfica el següents apartats:

  • Títol
  • Nom de les persones autores 
  • Institució o organització i procedència 
  • Eix temàtic escollit
  • Contingut gràfic del pòster 

El 15 de juliol es tanca el termini per rebre el hub-pòster. El 30 de juliol es comunicarà quins són els hub-pòsters acceptats. L’enviament del hub-pòsters dins el termini establert i la seua presentació oral en el congrés seran indispensables per a la seua certificació.

La presentació dels hub-pòsters comptarà amb una persona de l’organització que actuarà de moderadora. Hi haurà una primera ronda amb l’exposició oral dels hub-pòsters i una segona ronda dedicada a la pregunta comuna per al debat L’organització enviarà a les autores participants la pregunta amb antelació per a què la puguen preparar.