Feminisme valencianista? Valencianisme feminista?

«Dones i valencianisme» neix de la necessitat d’explicar-se d’on ve el feminisme valencianista actual, de dotar-lo d’una genealogia pròpia que l’ajude a recuperar referents, a situar-lo, a projectar-lo. Un genealogia que es vol rigorosa i, per això, assumeix com a pròpia la porositat inherent dels termes «feminisme» i «valencianisme», uns conceptes que han estat sotmesos a diverses resignificacions al llarg del temps i que, per tant, s’han concretat en unes pràctiques «valencianistes» i «feministes» molt diverses. El projecte «Dona i valencianisme», doncs, entén aquests dos moviments en un sentit ampli i, sense desdibuixar-los ni jerarquitzar-los, se centra en les maneres com han interseccionat des de finals del segles XIX fins a l’actualitat.

Aquesta metododologia obliga a dur a terme una intensa tasca de recerca i documentació, ja que les traces que ens permeten contrastar empíricament les aportacions de les dones valencianistes són heterogènies, es troben molt disperses, no s’han tingut a penes en compte en els treballs històrics sobre el valencianisme i, per tant, han estat enormement invisibilitzades. Tot i això, les dades que ja s’han pogut recopilar demostren que les dones han participat activament i de manera ininterrompuda en la dignificació i defensa del patrimoni valencià des de fa, si més no, un segle. En aquest sentit, «Dones i valencianisme» esdevé una eina útil per començar a vertebrar un relat sobre l’evolució d’aquesta doble identificació. Es tracta, doncs, de construir un discurs inèdit fins ara, però que ha de ser capaç de recollir la riquesa que aporten els diferents punts de vista, de cartografiar els espais de trobada i d’exposar, també, els dilemes o les contradiccions que s’han donat entre les dones feministes i valencianistes.

«Dones i valencianisme» fuig de qualsevol tipus de romantització o mitificació de les dones que s’hi inclouen i aspira a facilitar un acostament crític de la ciutadania a les diferents trajectòries, les quals es troben organitzades en dos grans grups:

a. Entrevistes pròpies a dones, nascudes a partir dels anys 40, que en la seua trajectòria política i professional han tingut una vinculació demostrable amb el valencianisme i el feminisme, bé siga des de la militància activa en partits nacionalistes o en organitzacions feministes, o també per haver participat en col·lectius culturals i cívics que s’emmarquen en aquests àmbits. D’altra banda, també entrevistem dones que han sigut pioneres en els seus àmbits o s’han obert camí en en espais tradicionalment ocupats pels homes.

b. Biografies sobre dones que jano es troben entre nosaltres però que ens han deixat sufients traces per considerar la seua doble identificació amb el feminisme i amb el valencianisme, entesos sempre segons les coordenades socials, polítiques i culturals de cada època i les conviccions individuals de cadascuna d’elles. Sempre que ha estat possible, hem recuperat les seues pròpies paraules, bé perquè les van deixar escrites o bé perquè hem pogut accedir a elles a través d’entrevistes o altres tipus de diàlegs amb terceres que s’han conservat en documents textuals, sonors o audiovisuals. A més, hem tingut en compte els records que van deixar en les persones que les van conèixer i que, generosament, han volgut col·laborar amb nosaltres en la recuperació de la seua memòria. Els treballs acadèmics precedents, juntament amb la recerca en hemeroteques i arxius, públics o particulars, ens han aportat algunes dades per completar les informacions sobre elles, tot i que, en cap cas, les podem donar per concloses i caldrà completar-les i matisar-les en el futur. Els textos es troben acompanyats per imatges de les diferents activistes reinterpretades per l’artista Anna Ruiz Sospedra. En coherència amb la filosofia que anima aquest projecte, els retrats originals no han estat manipulats, però sí que s’ha ampliat i il·luminat l’espai que les envolta, la qual cosa permet resaltar les seues figures, donar-los visibilitat i treure-les de la foscor simbòlica on havien quedat relegades.